New St Exhibition 2

Katie Tonks as Giuseppi Saracine